การพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ์ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารพิเศษ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองการจัดการศึกษาตามความต้องการตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระนารายณ์