ประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาโรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาโรงเรียนบ้านชีวิทยา ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชีวิทยา เพื่อหารือแนวทางในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าว