ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C) ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี