ประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์การใช้อาคารและพื้นที่รอบ สพม.ลพบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์การใช้อาคารและพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี