ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 2 เรื่องความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี