ประชุมสัมมนาการจัดการขยะภายในสพม.ลพบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมสัมมนาการจัดการขยะภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย