อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ห้องประชุมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย