การติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ รอบที่ 2)

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ รอบที่ 2) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นโยบายการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี