การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตแบบ Active Learning

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สพม.ลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตแบบ Active Learning” ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google MEET เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จัดการสุขภาวะในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 75 คน วิทยากรได้แก่ ดร.จัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.บุรีรัมย์