การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste School)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste School) โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการจัดการขยะในรูปแบบ 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยให้ครูผู้รับผิดชอบและกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโรงเรียนปลอดขยะ และสามารถนำไปขยายผลต่อได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย