โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สหวิทยาเขตวงพระจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษาลพบุรี ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา