ค่ายทักษะชีวิต

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหายาเสพติด โดยมี นักเรียนและคณะครูเควบคุมข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมปาริชาด โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย