พัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการทำงานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครูที่ดูแลนักเรียน

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน (กิจกรรมที่ 1) จัดประชุมเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการทำงานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครูที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 2) ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย