อบรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี มีความรู้ มีความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย