การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 7 กันยายน 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สังกัดสพม.ลพบุรี ประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสพม.ลพบุรี ในรอบปีงบประมาณ 2565 แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี