ประชุมการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมประเมินตรวจสอบฯ ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย