ประชุมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้โครงการ Connext ED

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและเครื่องมือการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี รูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีกรณีศึกษา โมเดลการเรียนรู้ Train the trainer by Professional โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน