ประชุมสรุปและรายงานผล การดำเนินงาน ITA สถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมสรุปและรายงานผล การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมสรุปและรายงานผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย