ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 21 กันยายน 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ เด็กชายจิราวัฒน์ แตงมีแสง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี