การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในปีที่ผ่านมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสต โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย