โครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาจนครบวาระและอุทิศตนเพื่อการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ โดยมีท่าน ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีขอขอบคุณ

ภาพสวยๆจาก : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ โรงเรียนพัฒนานิคม

1. สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/iQ86v

2. สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/LnOw3