การฝึกอบรมหลักสูตรสภานักเรียนประชาธิปไตย

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสภานักเรียนประชาธิปไตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 7 คน ครู 1 คน โรงเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย