การอบรมเชิงปฏิบัติ PA Support Team รุ่นที่ 6

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบนโยบายการประเมินเกณฑ์ PA ปี 2566 และบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.