ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี ประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี รองผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการการศึกษา นโยบาย จุดเน้นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา