ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศและติดตามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผอ.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย พร้อมด้วย นายภาสกร แสนทวี รองผอ.ร.ร.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ