การตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สําราญ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ, นายวรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา, นางสาวประชุมพร ปานเพชร ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกรรมการ การจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑, นางสาวพิณรัตน์ ทุ้ยแป ครูโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา ตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี