ติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ. โรงเรียนขุนรามวิทยา

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร. อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา โดยมี นายวีระวัฒน์ วัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ