ประชุมสรุปข้อมูลการรายงานผลการตรวจราชการ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปข้อมูลการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี