การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) “ก้าวอย่างครูมืออาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA)”ก้าวอย่างครูมืออาชีพ” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับการอบรม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย