ประชุมคณะกรรมการพิจาณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจาณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี