ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี