พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร สู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากร สู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564” ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมกับ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จัดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ในการนี้ มีคณะครูเข้ารับการอบรมทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ร่วมด้วย ผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage : กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา