การตรวจราชการและติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 1 และมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี,คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ,ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ,ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี,ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์,ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี