การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในการนี้ มีการบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.เข้าร่วมการนิเทศ สหวิทยาเขตละโว้ธานี ณ โรงเรียนพระนารายณ์