ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินนักเรียน​ ผู้เข้ารับการคัดเลือกคัดสรรเป็นนักเรียน​ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้​ นายศรุต​ หรั่งแร่​ นักจิตวิทยาโรงเรียน​ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินนักเรียน​ผู้เข้ารับการคัดเลือกคัดสรรเป็นนักเรียน​ ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่15 ปีการศึกษา 2566 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง (คณะกรรมการชุดที่2)นักเรียนจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) เด็กหญิงธยพร สุภาการ นักเรียนโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย 2) เด็กหญิงกัญธินันท์ ชำนาญแก้ว นักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3)เด็กหญิงสุภาวดี วิเศษโวหาร นักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 4) เด็กหญิงพิมพ์ผกา ยาเสน นักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา