ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ของคณะกรรมการชุดที่ 4 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 424/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสถานศึกษา โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ข้าราชการบำนาญ นายปราโมทย์ เจริญสลุง ข้าราชการบำนาญ และนายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลวะศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย