ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินนักเรียน​ ผู้เข้ารับการคัดเลือกคัดสรรเป็นนักเรียน​ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้​ นายศรุต​ หรั่งแร่​ นักจิตวิทยาโรงเรียน​ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินนักเรียน​ผู้เข้ารับการคัดเลือกคัดสรร เป็นนักเรียน​ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่15 ปีการศึกษา 2566 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง (คณะกรรมการชุดที่2) นักเรียนจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) นางสาวราศิณี ท้าวดี นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยา 2) นางสาวสิริยาพร ทับศิลป์ นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม 3) นางสาวกิตติวรรณ ห้วยจันทร์ นักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 4) นางสาวณิชานันท์ ลือศิริ นักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์