งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงาน รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี