ประชุมสรุปผลการตรวจราชการติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางพีรดา มาพรมและว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าประชุมสรุปผลการตรวจราชการติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรณีปกติรอบที่ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการนี้มี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม การบรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจราชการ ตามนโยบายฯ โดย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 มีหน่วยงานทางการศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนพัฒนานิคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล