ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ในการนี้มี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี