การคัดเลือกและพิจารณาผลงาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือก และพิจารณาผลงานคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหารและครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี