ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามภารกิจการบริหารจัดการงาน ทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีคณะกรรมการประชุมสรุปงานติดตามฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี