ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนโรงเรียนเรียนลำสนธิวิทยา ซึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ณ บ้านพัก ในตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา มอบหมายให้ ครูอิสรีย์ บุตรศรี ครูพจนีย์ ปลื้มมะลัง และครูเกษมณี เสาทอง ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยา ร่วมลงพื้นที่