ประชุมเสริมสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนฯ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าประชุมเสริมสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี