การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี