การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 5/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผล
การประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีกรอบการติดตามและนำเสนอ
การเตรียมความพร้อมและแผนการขับเคลื่อนในภาคเรียนที่ 1/2567 ดังนี้
1. แผนระดับเขตพื้นที่
2. แผนระดับสถานศึกษาร่วมกับแกนนำของเขตพื้นที่การศึกษา