การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศการศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6)

วัันศุกร์ที่ 24 พฤษภ

Read more

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 พฤษภ

Read more

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 5/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภ

Read more