รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565