ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ/กลุ่มหน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี