MOE Safety Center

วันที่ 12 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. เป็นวิทยากร ในการชี้แจงแนวทางฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี